Όροι Χρήσης

Γενικά

Οι υπηρεσίες μας για επισκέπτη ή χρήστη υπάγονται στους παρακάτω όρους. Όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας αυτόματα αποδέχονται τους παρακάτω όρους οι οποίοι καθορίζουν την σχέση που διέπεται την μεταξύ LIVEALL.EU SMS και χρήστη. Εάν διαφωνεί ένας ή περισσότεροι επισκέπτες ή χρήστες, τότε οφείλουν να αποφύγουν την επίσκεψη ή την χρήση του LiveAll.eu και των υπηρεσιών που παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος.

ΤΟ LIVEALL.EU SMS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, όταν το θεωρεί απαραίτητο, αρκεί να το γνωστοποιεί σε όλους τους επισκέπτες ή χρήστες εγκαίρως. Οι επισκέπτες ή χρήστες να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, κατά την περιήγησή τους στο δικτυακό τόπο LiveAll.eu. Σε περίπτωση που συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο LiveAll.eu και τις από αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες του, τότε αυτόματα αποδέχονται και τις τροποποιήσεις των Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση, μη αποδοχή των τροποποιήσεων δηλαδή, ο επισκέπτης ή χρήστης υποχρεούται να εγκαταλείψει τον δικτυακό τόμο της LIVEALL.EU SMS.

Οι παρακάτω όροι είναι προσβάσιμοι σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες της LiveAll.eu. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση της ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. ΤΟ LIVEALL.EU SMS θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της LIVEALL.EU SMS από ανήλικους, σύμφωνα με το ισχύοντα νόμο. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά όλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, Το LIVEALL.EU SMS δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην δικαστήρια των Ιωαννίνων.

Εγγραφή

Η εγγραφή των χρηστών είναι απαραίτητη προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες από την LIVEALL.EU SMS υπηρεσίες. Η διαδικασία αυτή γίνεται συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της LIVEALL.EU SMS. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, κλπ)

Με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της LIVEALL.EU SMS και την απόκτηση λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες δίνουν την συγκατάθεση τους στην LIVEALL.EU SMS να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα όποτε το ζητήσουν να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί Το LIVEALL.EU SMS. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πάντοτε ακριβή, αληθή, τρέχοντα, έγκυρα και πλήρη στοιχεία.

Εάν Το LIVEALL.EU SMS έχει εύλογο λόγο να υποψιαστεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ανακριβή, ψευδή ή μη ολοκληρωμένα, θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη ή να αρνηθεί τη χρήση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη χωρίς καμία ειδοποίηση.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την LIVEALL.EU SMS για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Οι κωδικοί δεν μπορούν να μεταφερθούν και δεν μεταπωλούνται. Οι χρήστες οφείλουν να δείχνουν την απαιτούμενη σύνεση κι επιμέλεια στην φύλαξη των Κωδικών Πρόσβασης καθώς και να μην αποκαλύπτουν τους Κωδικούς Πρόσβασης προς οιονδήποτε τρίτο. Οι κωδικοί του χρήστη είναι για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

ΤΟ LIVEALL.EU SMS δεν είναι υπεύθυνο και ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή του ονόματος χρήστη.

ΤΟ LIVEALL.EU SMS σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών και αποθετικών ζημιών, λόγω οποιασδήποτε χρήσης, που οφείλονται σε κακή ή λανθασμένη χρήση της υπηρεσίας, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

ΤΟ LIVEALL.EU SMS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. ΤΟ LIVEALL.EU SMS δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση των υπηρεσιών, σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή και σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση της υπηρεσίας για τέλεση παράνομων πράξεων ή τη χρήση της υπηρεσίας για αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό, ρατσιστικό ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους διάκρισης, που προσβάλλει τα ήθη και την προσωπικότητα κάποιου ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων..

Υποχρεώσεις των Χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν, συνομολογούν και δεσμεύονται για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου LiveAll.eu, υποκείμενοι στις διατάξεις περί μετάδοση δεδομένων, παροχής και χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα προς Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:

 Δεν θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, να μεταδώσουν, διακινήσουν, προωθήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο αντικείμενο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη και ιδίως υλικό παρανόμως αποκτηθέν, αποτέλεσμα υποκλοπών, υλικό τρομοκρατίας, αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας κ.ο.κ.

 Δεν θα μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (π.χ. δικαίωμα απορρήτου, απαγόρευση διακρίσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής τοποθέτησης ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής φύσεως) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

 Δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου, δεν θα ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του LIVEALL.EU SMS, δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο www.LiveAll.eu και δεν θα παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την LIVEALL.EU SMS.

 Δεν θα εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της LIVEALL.EU SMS .

 Δεν θα εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το LiveAll.eu.

 Δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του LiveAll.eu που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

 Δεν θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για ενημέρωση κι επικοινωνία προς τρίτους ή τις αρμόδιες Αρχές σε περιπτώσεις σε έκτακτης ανάγκης, καθόσον η ανταπόκριση ή επιτυχία αποστολής, δεν είναι εγγυημένη στον κρίσιμο χρόνο. ΤΟ LIVEALL.EU SMS ουδόλως ευθύνεται για την αποτυχία αποστολής δεδομένων καθώς και για τη μη προσήκουσα περάτωση τυχόν τηλεφωνικής κλήσης.

 Θα χρησιμοποιούν το σύστημα σεβόμενοι τις ώρες κοινής ησυχίας, την ιδιοτικότητα και το απόρρητο των επικοινωνιών και τα χρηστά ήθη, δεδομένου ότι το LIVEALL.EU SMS ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση διατάραξης της οικιακής ειρήνης ή της κοινής ησυχία των καλουμένων. Ουδόλως, επίσης, ευθύνεται για κακόβουλες αποστολές ή προσβλητικό, παράνομο, αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενο των αποστολών, τα οποία ουδόλως ελέγχει και δύναται να τροποποιήσει. Σε περίπτωση, όμως, διατύπωσης παραπόνων, Το LIVEALL.EU SMS, δύναται να διακόψει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών, έως τη διευθέτηση της υπόθεσης.

 Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες-χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την LIVEALL.EU SMS για κάθε άμεση ή έμμεση θετική κι αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την LIVEALL.EU SMS των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του LIVEALL.EU SMS. ΤΟ LIVEALL.EU SMS δεν είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού. ΤΟ LIVEALL.EU SMS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Ορισμός Αποστολέα Μηνυμάτων

Το LIVEALL.EU SMS παρέχει στους χρήστες την ευχέρεια να χρησιμοποιούν διάφορους τίτλους αποστολέα (originator/source address) όταν στέλνουν τα μηνύματα τους σε κατόχους κινητών τηλεφώνων. Tο LIVEALL.EU SMS δηλώνει ότι ο τίτλος αποστολέα αποτελεί μέρος του μηνύματος που αποστέλλει ο χρήστης προς τους κατόχους κινητών τηλεφώνων. Ως εκ τούτου, η χρήση τίτλων αποστολέα διέπονται από τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ως τίτλο αποστολέα οποιοδήποτε όνομα, εμπορική επωνυμία, σήμα, πνευματική ιδιοκτησία τα οποία είναι νόμιμη ιδιοκτησία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. Παράλληλα οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους τίτλους αποστολέα με τέτοιο τρόπο που να μην παραβιάζουν τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο «συμπεριφορά χρηστών και χρήση των υπηρεσιών» πιο πάνω. Το LiveAll.eu δεν επιτρέπει τη χρήση αποστολέα μόνο με αριθμούς και σε κάθε περίπτωση θέτει περιορισμούς στη μορφή που το κείμενο του αποστολέα θα έχει, έτσι ώστε να αποφευχθεί επαρκώς η παρανόηση από το άτομο ή τα άτομα που θα λάβουν το ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) σχετικά με το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο που το αποστέλει.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα, τίτλους αποστολέα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του LIVEALL.EU SMS. ΤΟ LIVEALL.EU SMS δεν είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί ή ελέγχει το περιεχόμενο που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται μέσω των υπηρεσιών και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου. ΤΟ LIVEALL.EU SMS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα οι χρήστες διατηρούν στο ευρετήριο της μερίδας τους στην LIVEALL.EU SMS.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των κατόχων/χρηστών κινητών τηλεφώνων για αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Οι όροι χρήσης των υπηρεσιών της LIVEALL.EU SMS διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα κατά τόπους δικαστήρια. Στην περίπτωση που κάποια από τις παρούσες διατάξεις κριθεί ως μη εφαρμόσιμη ή καταχρηστική, οι υπόλοιποι όροι χρήσης της παρούσας σελίδας και των όρων προστασίας απορρήτου παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Δείτε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του LiveAll.eu

Πολιτική Απορρήτου

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top