Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation) της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Προσωπικά Δεδομένα

Το LIVEALL.EU SMS συμμορφούμενο προς τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Ν. 2472/1997, του ΠΔ 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, διατηρεί γνωστοποιημένο νομίμως αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία επεξεργάζεται νομίμως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58433/07.11.2007 γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα επεξεργαζόμενα στοιχεία, κοινοποιούνται στην LIVEALL.EU SMS από τους χρήστες, μέσω του δικτυακού τόπου, και στα πλαίσια των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών κι αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση του παρόχου σύνδεσης (IP), τα στοιχεία που λαμβάνει το LIVEALL.EU SMS από τους χρήστες των υπηρεσιών, όπως αυτά παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου, ενδεικτικά, τους αριθμούς τηλεφώνου των παραληπτών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της LIVEALL.EU SMS υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε.

Το LIVEALL.EU SMS διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΤΟ LIVEALL.EU SMS, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2472/1997 και την Οδηγία 1/2005 της ΑΠΔΠΧ, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας ή γενικότερα της περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 4§1δ του Ν. 2472/1997.

Το LIVEALL.EU SMS παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να αιτηθούν τη διαγραφή, διόρθωση κι ενημέρωση επί των προσωπικών τους δεδομένων, την αδρανοποίηση της εγγραφής και τους λογαριασμού τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, υποβάλλοντας εγγράφως σχετικό αίτημα στους διαχειριστές του ιστοτόπου.

ΤΟ LIVEALL.EU SMS δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε κανένα τρίτο φορέα. H LIVEALL.EU SMS δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή Το LIVEALL.EU SMS ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους χρήστες του δικτυακού τόπου έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία.

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το LIVEALL.EU SMS καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το LIVEALL.EU SMS έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του δικτυακού τόπου καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο.

Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.

ΤΟ LIVEALL.EU SMS δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του δικτυακού τόπου προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

ΤΟ LIVEALL.EU SMS ρητά δηλώνει πως δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα παραχωρηθούν σε τρίτους (εκτός εάν ζητηθούν καταλλήλως από τις αρμόδιες αρχές), τα δεδομένα που οι χρήστες του καταχωρούν στο σύστημα, όπως στοιχεία επαφών, κινητά τηλέφωνα, κείμενα μηνυμάτων κλπ

Στοιχεία πιστωτικών καρτών

ΤΟ LIVEALL.EU SMS δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες της LIVEALL.EU SMS απευθύνονται κατ’ αρχήν σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες της LIVEALL.EU SMS οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά υπηρεσιών και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών ή και πιστωτικών καρτών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών καρτών τους και των άλλων τραπεζικών τους στοιχείων.

Οποιαδήποτε παραγγελία και/ή αγορά εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων του LIVEALL.EU SMS θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών καρτών και/ή των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί.

Ρητά δηλώνεται πως το LiveAll.eu δεν αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών και δεν τηρεί αρχείο με άλλα στοιχεία αυτών.

verified by visa logomastercard securecode logo

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο LIVEALL.EU SMS χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας και ένα password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών.

Δεδομένα που αφορούν την παραγγελία υπηρεσιών

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο).

Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, το επάγγελμα, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τη διεύθυνση της έδρας της.

IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στo LIVEALL.EU SMS αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Ιστορικό SMS

Τo LIVEALL.EU SMS κρατάει το ιστορικό των αποσταλμένων SMS και συγκεκριμένα τα ακόλουθα στοιχεία: Τηλέφωνο παραλήπτη, ID αποστολέα, Ημερομηνία και ώρα αποστολής και παραλαβής, κόστος και κείμενο (text) μηνύματος.

Cookies

ΤΟ LIVEALL.EU SMS μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή/φυλλομετρητή/περιηγητή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το LiveAll.eu διατηρεί τα στοιχεία σας εμπιστευτικά. Δεν πρόκειται να διαρρεύσει τη διεύθυνση του e-mail σας σε τρίτες υπηρεσίες που ενδέχεται να εμπλέκονται σε εξαγορές ή πωλήσεις λιστών με e-mails. Η συλλογή των e-mails έχει ως σκοπό τη χρήση τους για την αποστολή αναβαθμίσεων και νέων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την υπηρεσία, κρίσιμων ενημερώσεων και καλών πρακτικών.

Ευθύνες του LiveAll.eu SMS

Το LiveAll.eu έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία της εφαρμογής LiveALl.eu SMS και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνo για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών ή αποθετικών ζημιών, λόγω κακής ή λανθασμένης χρήσης της εφαρμογής LiveAll.eu SMS, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Το LiveAll.eu SMS μέσω της εφαρμογής WebSMS, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων (sms) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

 Τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

 Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη του μηνύματος.

 Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

 Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Οι χρεώσεις των μηνυμάτων περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα LiveAll.eu και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι χρεώσεις μηνυμάτων μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες όπως οι χρεώσεις ενδιάμεσων πυλών δικτύου (gateways). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το τελικό κόστος ενός μηνύματος, μέσα από την εφαρμογή.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή LiveAll.eu SMS ή από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα LiveAll.eu, παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης, χωρίς την έγγραφη άδεια της Terracom Α.Ε.

Οι χρήστες του LIVEALL.EU SMS και των υπηρεσιών του αποδέχονται ότι Το LIVEALL.EU SMS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες του LIVEALL.EU SMS και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της LIVEALL.EU SMS. Οι χρήστες του LIVEALL.EU SMS δηλώνουν ότι αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του LIVEALL.EU SMS που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. ΤΟ LIVEALL.EU SMS με το παρόν αποκλείει όλες τις ευθύνες οποιουδήποτε είδους για τη μετάδοση ή τη λήψη ακατάλληλου περιεχομένου οποιασδήποτε φύσης.

Με το παρόν οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν πλήρως το LIVEALL.EU SMS και να μην εγείρουν εναντίον της απαιτήσεις έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουν εγείρει τρίτοι ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του LIVEALL.EU SMS από αυτούς και σε σχέση με όλων των ειδών απώλειες, δαπάνες, ενέργειες, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) ή ευθύνες που προέκυψαν ή επήλθαν, άμεσα ή έμμεσα, από το LIVEALL.EU SMS ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών ή της παραβίασης εκ μέρους των χρηστών ή της μη τήρησης αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Οι χρήστες θα υπερασπίζονται και θα καταβάλλουν κάθε δαπάνη, ζημία, επιδικασμένο ποσό, αμοιβή (περιλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν στο LIVEALL.EU SMS ως απόρροια των παραπάνω αξιώσεων και θα παρέχουν στο LIVEALL.EU SMS ενημέρωση για αυτές τις αξιώσεις, πλήρη εξουσιοδότηση να υπερασπιστεί, να συμβιβαστεί ή να διακανονίσει αυτές τις αξιώσεις και την εύλογη απαραίτητη υποστήριξη για να υπερασπιστεί αυτές τις αξιώσεις, με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες.

Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και κατάργησης των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας μας το αίτημά σας στη διεύθυνση https://www.liveall.eu/contact-form. Τα αιτήματά σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία εντός 30 ημερών.

Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και κάνοντας κλικ στο "Επεξεργασία".

Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα σας (ιστορικό μηνυμάτων) διατηρούνται στο σύστημά μας για 2 έτη.

Δικαίωμα Αλλαγών / Τροποποιήσεων

Το LiveAll.eu διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Επίλυση Διαφορών

Αποκλειστικό αρμόδιο δικαστήριο για επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας είναι το δικαστήριο των Ιωαννίνων της Ελλάδας.

Τρόπος και μορφή επικοινωνίας

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το LiveAll.eu (και την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία ανήκει ο ιστότοπος, Terracom Α.Ε., με έδρα τον Κατσικά Ιωαννίνων) στον αριθμό: +30 26510 94333 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info(at)liveall(dot)eu. Σκοπός της επικοινωνίας προς το καταναλωτικό κοινό, είναι η ενημέρωσή σχετικά με τις παρεχόμενες από την εταιρία μας υπηρεσίες. Τα μηνύματα επικοινωνίας πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί διαφημιστικών μηνυμάτων, δεδομένου ότι φέρει ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και παρέχει στο δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής.

Τέλος, για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation 2016/679) της ΕΕ, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: privacy(at)terracom(dot)gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: TERRACOM Α.Ε., Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Θέση Ντούσια, Μπάφρα, Ιωάννινα, TK: 45500, Ελλάδα.

Δείτε σχετικά με τους Όρους Χρήσης του LiveAll.eu

Όροι Χρήσης

All rights reserved, Powered by Terracom


Scroll to Top